TRAJNOSTNA GRADNJA

Raziskave kažejo naslednje:

 • 40 % celotne energijske porabe v Evropi odpade na stavbe,
 • kurjenje goriva, ki ga za to porabimo, prispeva k višanju temperature na Zemlji, kar se kaže v ekstremnih vremenskih pojavih in grozečih naravnih katastrofah,
 • z enostavnimi ukrepi varčevanja z energijo in majhnimi spremembami lahko v našem vsakdanjem ravnanju vsi prispevamo k varovanju okolja in tako zmanjšamo porabo energije za 10-60%,
 • obstajajo ekonomsko sprejemljive tehnične rešitve za energetsko trajnostne lokalne skupnosti ob upoštevanju ustreznega načrtovanja na nacionalni in lokalni ravni.

Gospodinjstva:

Potencial za prihranke energije v gospodinjstvih je velik in obsega varčevanje z energijo, zamenjavo energentov ter spremembo navad. Nekaj osnovnih in cenovno nezahtevnih ukrepov za bolj učinkovito rabo energije je:

Ogrevanje
 • redno nadzorovanje pravilnega delovanja števcev in ostalih elementov v toplotni postaji,
 • preverjanje in izolacija cevi in ventilov v toplotni postaji ter hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema,
 • zamenjava dotrajanih radiatorjev z učinkovitejšimi sodobnejšimi,
 • redna kontrola delovanja ventilov na radiatorjih,
 • vgradnja termostatskih ventilov, temperatura v prostorih naj bo taka, da bo zagotovljeno dobro počutje,
 • priključitev na daljinsko ogrevanje ali zamenjava fosilnih energentov z obnovljivimi viri energije, na primer biomaso, sončno energijo...
Prezračevanje
 • izgube toplote zaradi prezračevanja lahko predstavljajo celo največji delež celotnih toplotnih izgub, zato je potrebno prostore prezračevati kontrolirano,
 • smisel prezračevanja je v zamenjavi izrabljenega zraka s svežim. Pravilno prezračujemo tako, da za nekaj minut na stežaj odpremo okna in hkrati zapremo ventile na radiatorjih, nato okna zapremo in ponovno odpremo ventile na radiatorjih. Tako dosežemo, da se zamenja zrak v prostoru, obodni elementi (stene, tla, strop) pa se še ne ohladijo,
 • vhodi v stavbo naj bodo opremljeni z vetrolovi,
 • preveriti je potrebno tesnjenje oken in vrat in po potrebi zamenjati ali vgraditi tesnila
 • preveriti je potrebno zapiralne mehanizme oken in vrat in jih po potrebi popraviti ali zamenjati,
 • razmisliti o zamenjavi odsluženih oken in vrat s sodobnimi energetsko učinkovitejšimi,
 • razmisliti je treba o vgradnji toplotnih izmenjevalnikov.
Električna energija
 • za osvetlitev prostorov je potrebno v čim večji meri uporabljati naravno svetlobo,
 • okna naj bodo redno očiščena, morebitne zavese pa uporabljene le takrat, ko je to res potrebno.
 • potrebno je preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren glede na namembnost prostorov.
 • ugotoviti, kakšen tip žarnic je vgrajen v svetila in razmisliti o njihovi zamenjavi s kompaktnimi fluorescentnimi cevastimi žarnicami ali varčnimi žarnicami.
 • tudi svetila naj bodo redno čiščena in vzdrževana.
 • luči naj bodo ugasnjene, ko se v prostoru nihče ne zadržuje.
 • pri nakupih se je potrebno odločati za sodobne naprave, ki v času mirovanja oziroma pripravljenosti rabijo zelo malo elektrike (energijski razred A).
 • pomožni električni grelniki naj bodo v uporabi le v zares izjemnih primerih.
Voda
 • smotrna uporaba hladne in tople vode.
 • kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte.
 • redno izvajanje pregledov vodovodnega omrežja in pravočasna zamenjava izrabljenih tesnil ali pokvarjenih ventilov.
 • razmislek o montaži perlatorjev na vodovodne pipe.

Industrija:

V bodočih podjetjih v načrtovanih obrtnih conah bo vzporedno z uporabo zemeljskega plina smotrno opraviti energetske preglede in na osnovi rezultatov spodbuditi ukrepe za realizacijo energetskih prihrankov. Med uporabljenimi ukrepi, ki običajno v industrijskih obratih prinašajo energetske prihranke lahko štejemo naslednje:

Energetsko učinkovito ogrevanje (moderni kondenzacijski kotli, regulacija, itd.):
 • izraba odpadne toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode,
 • nadzor nad temperaturami v prostorih,
 • izdelava pravilnikov o temperaturah v prostorih,
 • dnevno spremljanje porabe goriva za ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature,
 • analiza stroškov obratovanja lokalnih električnih grelnikov.
Energetsko učinkovita razsvetljava:
 • izklapljanje, ko razsvetljava ni potrebna,
 • lokalna razsvetljava,
 • dnevna svetloba,
 • energetsko učinkovite žarnice.
Učinkovita raba in odprava puščanja vode:
 • tedensko spremljanje porabe vode po posameznih vejah.

Optimizacija tehnoloških procesov.

Razvojne in raziskovalne storitve: