LESNA BIOMASA

Biomasa je skupno ime za odmrl organski material, predvsem rastlinskega izvora, ki ga človek lahko uporablja za pridobivanje energije, razen fosilnih snovi kot sta nafta in premog. Sem prištevamo les, kot najbolj razširjen vir za pridobivanje energije, slamo, hitro rastoče kulturne rastline (npr. sladkorni trs in oljna repica), organske odpadke (živinorejski odpadki, komunalni odpadki, kanalizacijska voda). Biomaso lahko uporabljamo neposredno za kurjenje, s čemer nastaja toplotna in/ali električna energija, ali pa jo z različnimi tehnološkimi procesi pretvorimo v tekoče in plinaste ogljikovodike, ki so uporabni kot gorivo (t.i. bioplin in biodizel).

Poleg raziskav procesov pridobivanja toplotne in električne energije ter biogoriv iz biomase izvajamo tudi raziskave izrabe biomase pri proizvodnih procesih specialnih ekstraktov iz lesnih sekancev ter razvoj novih tehnologij za uporabo biomase z ostalimi obnovljivimi viri.

Razvojne in raziskovalne storitve: